we_change har turnerat runt i Sverige och träffat unga i hela landet

Fryshuset har genom verksamheten we_change beviljats 11 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden för att stärka nästa generations ledare i frågor som rör hållbar utveckling. Genom ett nytt nationellt treårsprogram möjliggörs ett samlande ramverk för gränsöverskridande handling mot genomförandet av Globala målen, med unga i centrum och med gymnasieskolor runt om i landet som plattform.

Utbildning och en massiv beteendeförändring hos individer och organisationer är enligt många experter avgörande för att åstadkomma ett hållbart samhälle. Hållbar utveckling är en del av gymnasieplanen, men trots detta upplever unga att de inte får tillräckliga kunskaper för att axla framtidens utmaningar. Det här är något som Fryshusets verksamhet we_change har sett i möten med unga över hela landet. Slutsatsen är att strukturer för att inkludera unga, samt för att samarbeta, saknas i stort, vilket utmanar genomförandet av Agenda 2030. Kunskap, forskning och material som tas fram behöver tillgängliggöras och samordnas inom ramen för Lärande för hållbar utveckling, så fler kan involveras i förändringsarbetet.

Idén har formats av unga

 – Vi kan inte vänta längre! Om mindre än 11 år ska FN:s 17 Globala mål vara uppnådda. Utmaningarna som adresseras efterfrågar helt nya kompetenser och kunskaper hos människan. Detta kräver ett omtag i hur kunskap skapas och sprids, och det är det vi ska bidra till. Framgångsfaktorn är att idén formats ur önskemål från tusentals unga som vi mött och är baserad på faktiska behov samt är väl förankrad med lärare och samhällsaktörer, säger Jenni Nylander, verksamhetsansvarig för we_change inom Fryshuset.

– Projektet knyter an till aktuella frågor som klimathot, de globala målen och ungas vilja till att bidra till förändringar. Genom sina många samarbeten, metoder och välutvecklade struktur tror vi att projektet har goda möjligheter att leva vidare när vi kliver av som finansiärer. Projektet bygger på att ungdomarna själva kommer att ha avgörande inflytande i olika delar av projektet. Därmed motsvarar projektansökan på ett bra sätt upp mot våra viktigaste krav som finansiär, säger Hans Andersson enhetschef Allmänna Arvsfonden.

Bidra till aktivt medborgarskap

Under en treårsperiod ska Fryshuset utveckla fyra moduler tillsammans med unga och gymnasieskolor. Modulerna som ska vara enkla att genomföra inom skolan, kombinerar digitalt arbete med fysiska möten som möjliggör för aktörer i samhället att ansluta med kunskap och hållbarhetsutmaningar. Projektet involverar och aktiverar gymnasieskolor, LHU-aktörer, civilsamhällesorganisationer, kommuner och företag att tillsammans agera för att göra unga till en partner i arbetet med hållbar utveckling. Några samarbetsaktörer som medverkat i utvecklingen av idén är IKEA, SIDA, H&M & SEB.

– Ambitionerna med satsningen är långsiktiga. Vi ser att projektet kommer att stärka den unga generationen som changemakers och genomförare av Agenda 2030, och leda till en kompetenssäkring av svensk arbetsmarknad i hållbarhetsfrågor, samt på lång sikt även bidra till ett aktivt medborgarskap, säger Fryshusets vd Johan Oljeqvist.